ÚČTOVNÍCTVO


účtovníctvo


Našim klientom poskytujeme kvalitné a komplexné služby v oblasti:

vedenie jednoduchého účtovníctva
vedenie podvojného účtovníctva
vypracovanie účtovnej závierky
zostavenie konsolidovanej uzávierky
spracovanie podkladov a evidencia DPH
doplnkové účtovnícke služby (vedenie skladovej evidencie - evidencie majetku, knihy jázd,...)
vypracovanie daňových priznaní dane z príjmov fyzických a právnických osôb, dane z motorových vozidiel, dane z pridanej hodnoty
komunikácia s daňovými úradmi


Účtovnú agendu

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v našich priestoroch prípadne podľa požiadavky v priestoroch obchodného partnera. Našou snahou je, aby služby, ktoré poskytujeme neboli len informáciami o aktuálnom stave spoločnosti, ale boli predovšetkým prínosné pri rozhodovaní a napredovaní spoločnosti klienta.


Zastupovanie v daňovom konaní

V rámci zastupovania v konaní na základe splnomocnenia klientom zasielame elektronické výkazy, zastupujeme klienta pri daňovej kontrole, jednáme s daňovým úradom, vybavujeme žiadosti o obnovu konania atď.
Zabezpečujeme aj včasnú registráciu platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty ako aj iné potrebné registrácie.